§ 1: Foreningens navn er De Frie Koreografer.§ 2: Foreningen er en sammenslutning af enkeltpersoner, der selvstændigt skaber dansebegivenheder under skiftende produktionsformer, uden fast tilknytning til et etableret kompagni.

§ 3: Foreningens hjemsted er København.

§ 4: Foreningens formål:

- at synliggøre De Frie Koreografer i kulturlivet.

- at sikre De Frie Koreografer’s indflydelse og interesser i relevante institutioner.

- at skabe et forum, hvor nye retninger og initiativer indenfor dans og bevægelse sikres gode udviklingsmuligheder.

§ 5: Medlemskab:

I foreningen De Frie Koreografer findes 2 typer af medlemskab. A- (aktiv) medlem og S – (støtte) medlem. Ved optagelse i foreningen sker det som A- medlem, passiv-medlemskab opnås kun efter at have været A-medlem. Alle ansøgninger om optagelse i foreningen De Frie Koreografer stiles skriftligt til bestyrelsen. Ansøgningerne behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Optagelseskrav:

Medlemskab opnås når man

1) som professionel koreograf og kunstnerisk ansvarlig har arbejdet med egne koreografier gennem de sidste 3 år. Lønforhold og evt. fondsstøtte vil blive taget med i betragtning. Dog er det ikke en betingelse at have modtaget økonomisk støtte til gennemførelse af sine projekter.

2) har gennemført en statsanerkendt koreografuddannelse eller danseuddannelse, hvori koreografi har været en vigtig del af pensum.

Støtte medlemskab: Støtte medlemskab overgår man til på følgende måde:

Et A-medlem kan ved planlagt arbejdsorlov, eller hvis man vurderer, at man ikke længere er aktiv koreograf, men stadig ønsker medlemskab af foreningen, ansøge om at overgå til støtte medlemskab. Bestyrelsen skal modtage en skriftlig anmodning herom.

§ 6: Kontingent: Kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling. Kontingentperioden følger foreningens regnskabsår.

§ 7: Udmeldelse:

stk 1: Medlemmer kan udmelde sig skriftligt med en måneds varsel uden tilbagebetaling af kontingent.

stk 2: Udmeldelse rettes til foreningens styrelse.

§ 8: Foreningens styrelse:

stk 1: På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse, som består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, samt minimum 2 og maximum 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

stk 2: Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Afhængigt af bestyrelsens antal sættes på generalforsamlingen i lige år 2-3 bestyrelsesposter og 1 suppleant på valg og i ulige år sættes de 3-4 bestyrelsesposter samt 1 suppleant på valg.

stk 3: Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, leder foreningens indre anliggender og påser, at foreningen drives i overensstemmelse med vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og den for foreningens arbejdsområde gældende lovgivning.

stk 4: Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer. Protokolføring går på skift imellem bestyrelsens medlemmer. stk 5: Bestyrelsen kan udpege nødvendige repræsentanter og tilknytte faglig/administrativ ekspertise efter behov.

§ 9: Regnskab:

stk 1: Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december med ikrafttrædelse fra d. 1. januar 1994.

stk 2: Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt uvildig person med regnskabserfaring.

stk 3: Regnskabet fremsendes til evt. bevilgende instanser senest en uge efter generalforsamlingen.

§ 10: Generalforsamlingen:

stk 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned i København, første gang maj 1994.

stk 3: Det nærmere tidspunkt fastsættes af bestyrelsen og indkaldes skriftligt senest 3 uger før den fastsatte dato.

stk 4: Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

stk 5: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.

Formandens beretning / repræsentanternes beretninger.

Forelæggelse af regnskab.

Valg af bestyrelse, repræsentanter og suppleanter.

Valg af revisor.

Kontingentfastsættelse.

Indkomne forslag.

Evt.

Foreningens medlemmer kan stemme via en skriftlig fuldmagt. Et fremmødt medlem kan dog maksimalt medbringe to fuldmagter.

stk 6: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer ønsker det og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal fremsættes skriftligt.

stk 7: Vedtægtsændringer kræver, at der skal være to tredjedele stemmeflertal blandt de fremmødte på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers mellemrum.

§ 11: Foreningens opløsning:

stk 1: Beslutning om foreningens opløsning følger samme procedure som vedtægtsændringerne (se § 10, stk 7).

stk 2: Ved foreningens opløsning anvendes foreningens formue til kulturelle formål efter generalforsamlingens indstilling, og under godkendelse af de instanser, hvis økonomiske støtte udgør en del af formuen.

København, d. 5/8 2013